موضوعات

آخرین نظرات

همکاران و دوستان

آمار سایت

 • تعداد مطالب : 20
 • تعداد صفحات : 10
 • تعداد دیدگاه ها : 0
 • تعداد کلمات سایت : 3,852
 • آی پی شما : 34.201.18.139

برچسب ها

جستجو

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

  بایگانی

  دسته‌ها

  اطلاعات

  نسخه ی جدید راه افتاده است
  پایان نامه رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی

  پایان نامه رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی

  تاریخ : جمعه، ۹ مهر ۱۳۹۵
  495 views
  0دیدگاه
  نوشته:sportbuy

  فایل ورد قابل ویرایش

  توضیحی مختصر از متن فایل  :

  پایان نامه رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی

  چکیده

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زندگی زناشویی انجام شد. در این تحقیق ۳۰۲ نفر از فرهنگیان متأهل زن و مرد با میانگین سنی ۴۰سال و انحراف استاندارد ۷۳/۵و مدت ازدواج با میانگین ۶۶/۱۵ و انحراف استاندارد ۲۹/۴ که ۹/۵۸ درصد آن را زنان فرهنگی تشکیل  می دادند و سطح تحصیلات حدود ۸/۷۲ درصد از آنان لیسانس بود، به صورت تصا دفی ساده انتخاب شدند و به صورت فردی به پرسشنامه های ابعاد جهتگیری مذهبی بهرامی، هوش هیجانی بار-آن و رضایتمندی زناشویی جدیری پاسخ دادند.ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی به عنوان متغیرهای پیش بین و رضایت مندی زناشویی  به عنوان متغیر ملاک وتجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمارتوصیفی(فراوانی،درصد فراوانی،میانگین و انحراف استاندارد) و آماراستنباطی( رگرسیون چندگانه، ضریب همبستگی پیرسون)و نرم افزار۲۰ SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.مقادير همبستگی بین ابعاد جهتگیری مذهبی و رضایت مندی زناشویی فرهنگیان از نظر آماری معنی دار است(۰۱/۰>p) ؛ دو متغير (مذهب گرایی ، ارزنده سازی مذهبی) توانسته است ۲۳ درصد واريانس رضایتمندی زناشویی معلمان (متغير ملاك) را تبيين كنند؛ابعاد سازمان نیافتگی و کامجویی نقش معنی داری در پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان نداشتند؛بنابراین با اطمینان ۹۹/۰ نتیجه می گیریم که پیش بینی رضایت مندی زناشویی فرهنگیان بر اساس ابعاد جهت گیری مذهبی از نظر آماری معنی دار است. همچنین سه خرده مقیاس هوش هیجانی (شادمانی ، حل مساله ، همدلی) توانسته است ۲۶ درصد واريانس رضایت مندی زناشویی معلمان (متغير ملاك) را تبيين كنند ؛ دیگر مولفه های هوش هیجانی نقش معنی داری در پیش بینی رضایتمندی زناشویی معلمان نداشتند.بين مؤلفه های هوش هیجانی با ابعاد جهت گیری مذهبی معلمان ، همبستگی مثبت به میزان (۱۴/۰ =r) وجود دارد که از نظر آماری معنی دار است( ۰۱/۰>P). بنابراین با ۹۹ درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت که با افزایش مؤلفه های هوش هیجانی ، جهت گیری مذهبی معلمان افزایش می یابد.

   

  لینک دانلود:

  پایان نامه رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی

   

  پایان نامه رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی

   

  source :http://isilpub1.blogfa.com/rss

  برچسب ها :  آخرین ارسال ها